Obchodní podmínky

1.1 V těchto obchodních podmínkách

1.1.1 “ESHOP” znamená počítačový program- která je dostupná v síti internet, prostřednictvím internetové adresy www.myweddings.cz, jejíž hlavní funcianialitou je zobrazení ,výběr a objednání zboží uživatelem,

1.1.2 ” Kupní smlouva” znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu,

1.1.3 “Nákupní košík” znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebíráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží,

1.1.4 “Občanský zákoník” znamená zákon číslo 89/2012 sb., občanský zákoník, v účinném znění,

1.1.5 “Provozovatel” paní Eva Jansová, IČO: 64177688, s místem podníkání Chotusice 113, 28576

1.1.6 “Přístupové údaje” znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu Uživatelem

1.1.7 “Registrace” znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplnění alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu

1.1.8 “Spotřebitel” znamená uživatele- člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná,

1.1.9 ” Uživatel” znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop,

1.1.10 “Uživatelský účet” znamená část E-shopu, která je každému jednomu uživateli zřízena registrací ( tj. pro každého uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů,

1.1.11 “Zboží” znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu

2.Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy , jejich předmětem je poskytování služeb a smlouvy, podle nich je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. na jiném nosiči

2.2 Ohledně ceny zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že :

2.2.1 V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence , není-li uvedeno jinak

2.2.2 Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny, takové náklady hradí výlučně uživatel

2.2.3 V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na vrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.3 V případě , že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2..4 Pro odstoupení od smlouvy platí že:

2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení §1829 odst.1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.4.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Travní 860, 28601 Čáslav

2.4.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty

2.4.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a / o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupením od smlouvy

b/ o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj. digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal

c/o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2.4.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění začalo

2.4.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží , může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.4.7 Odstoupí-li spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně zboží, které vrátí provozovateli poškozené nebo opotřebované zejména pokud jsou odstraněna originální označení zboží(tj. cedulky, nálepky apod.) je Spotřebitel povinnen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

2.4.8 Formulář odstoupení od Kupní smlouvy tvoří přílohu č.1 těchto Obchodních podmínek

2.5 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží, včetně jeho funkčnosti

2.6 Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy myweddings.cz lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy

3 Proces uzavření smlouvy

3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka ” přidat do košíku” v uživatelském rozhraní E-shopu

3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odstavce 3.1 těchto Obchodních podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na tlačítko s označením “koupit”

3.3 Bezvýhradným přijetím nabídky podle ods. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva

3.4 Smlouva je uzavřena momentem , kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je instalován E-shop

3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje , zejména pravdivě svou e-mailovu adresu, identifikační údaje a dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat

3.6 Provozovatel zašle Uživateli emailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu

3.7 Veškeré zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije

4. Kupní smlouva

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží , které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního vozíku , a to v množství , které si uživatel zvolil a/nebo nastavil u danného zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu , která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu

4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit , a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele , spočívající v oznámení Uživateli , že jím objednané Zboží nemůže dodat

4.1.3 Provozovatel je kdykoliv oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a to do doby, než obdží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli

4.1.4 Způsob zabalení zboží určuje výhradně Provozovatel podle, ustanovení §2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje

4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady s balením a doručením danného zboží k Uživateli, a to ve výši uvedené u danné objednávky v uživatelském prostředí Portálu

4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli

4.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady

4.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem

4.1.9 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele

4.1.10 Provozovatel má právo Uživateli poskytnout slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak

4.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby , oplatky nebo jiné odměny , které musí Uživatel vynaložit za služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za zboží, takové náklady jsou výhradně Uživatele

4.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení dané ceny zboží Uživatelem

4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavřené Kupní smlouvy.Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační

4.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad – fakturu v elektronické podobě , a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do uživatelského prostředí E-shopu

4.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

4.1.16 Provozovatel poskytuje Uživateli na zboží záruku , je-li záruční doba uvedená u každého zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž, takto uvedená záruka platí pro Spotřebitele

4.1.17 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik , kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

4.1.18 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno , že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

4.1.19 Nebezpečí ztráty , poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem , momentem převzetí daného zboží Uživatelem

4.1.20 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem smlouvy , přechází na Uživatele , který není Spotřebitelem, momentem předání daného zboží přepravci.

5. Uživatelský účet

5.1 Uživatel má právo si Registrací zřídit Uživatelský účet

5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje

5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní při po přihlášení se do svého Uživatelského účtu

5.4 Uživatel nesmí třetím osobám přístupové údaje ani jakákoliv jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení.Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 5 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek(je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 10 dní ve výpovědní lhůtě, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

6.Reklamační řád

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není
vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
6.2 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady,pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
6.3 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo
že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu ,IČO a sídlo Provozovatele.

6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel
právo na záruční opravu u tohoto podnikatele
6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitele nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
6.11
Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.12
Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

6.13
Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

7 Ochrana osobních údajů
7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde:https://www.myweddings.cz/uncategorized/ochrana-osobnich-udaju/

8 Užívání E-shopu
8.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmit Obchodními podmínkami.
8.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

8.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

8.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
8.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

9 Prohlášení Provozovatele
9.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
9.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel
má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
9.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

9.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní Eshopu v sekci Kontakt

10 Zpětný odběr elektrospotřebičů
10.1 S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že umožňuje Uživatelům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u Provozovatele na adrese Travní 860, 28601 Čáslav

11 Elektronická evidence tržeb

11.1 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
11.2 Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.

11.3 Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladniinformace-
pro-zakazniky

12 Rozhodné právo
12.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

13 Účinnost
13.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 14.8.2019


                   

One thought on “Obchodní podmínky

 1. Obchodní podmínky a reklamační řádObchodní podmínkyObchodní podmínky a reklamační řádObchodní podmínky
  I. Úvodní ustanovení
  1. níže uvedené podmínky platí pro internetový obchod https://www.myweddings.cz s oficiálním místem podnikání na adrese Travní 860,28601 Čáslav

  2. poštovní adresa v případě písemného kontaktu je Eva Jansová, Travní 860, 28601 Čáslav

  3. adresa provozovny je Travní 860,28601 Čáslav a Jeníkovská 362, Čáslav

  4. telefonický kontakt pro vyřizování dotazů a reklamací je +420605330557, písemný kontakt pro vyřizování dotazů je ejansova@gmail.com, pro vyřizování reklamací je reklamacejansova@gmail.com

  5. bankovní spojení: pro platby v ČR a zahraniční : 670100-2208734483/6210 MBank

  6. zodpovědná osoba, jednatel společnosti: Eva Jansová el.kontakt ejansova@gmail.com

  7. fyzická osoba je zapsána v Obchodním rejstříku – spis.značka 000

Comments are closed.

Shopping cart

close